Logo Timpaan Hoofddorp B.V.

Middenduin Heiloo

Timpaan ontwikkelt in Zuiderloo ongeveer 290 nieuwbouwwoningen. De meeste woningen zijn al gebouwd. De volgende locaties die ontwikkeld gaan worden zijn Middenduin en Deelplan 3. De locatie Middenduin ligt aan de noordkant van de Krommelaan, aan de west- en oostkant van de Haagbeuk.

Het projectteam Zuiderloo van de gemeente heeft samen met ontwikkelaar Timpaan gewerkt aan het verkavelingsplan voor de locatie Middenduin.

De locatie Middenduin neemt binnen de gebiedsontwikkeling Zuiderloo een bijzondere positie in. Zowel op architectonisch als landschappelijk niveau onderscheidt het zich van de overige deelgebieden. Timpaan ontwikkelt op de locatie Middenduin bestaat uit een appartementengebouw, met dezelfde bouwhoogte als de omliggende bebouwing. Door de omvang van het blok krijgt het gebouw een beeldbepalende functie in de omgeving. In het stedenbouwkundig plan van Zuiderloo is rekening gehouden met een markante en karakteristieke bebouwing op deze plek.

Appartementengebouw

De appartementen op de locatie Middenduin zijn zodanig ontworpen dat ze invulling geven aan de randvoorwaarden uit de stedenbouwkundige visie en de richtlijnen uit het beeldregieplan van de gemeente Heiloo. Hierin ligt het accent op vertrouwde en harmonieuze architectuur in een comfortabel woonmilieu.

Het appartementencomplex moet bijdragen aan de herkenbaarheid van de plek in een groter gebied. Tegelijkertijd moet het gebouw goed passen bij de omgeving.

Het bouwblok bestaat uit 11 appartementen met een woonoppervlakte van circa 75 tot 85 m2 per woning. De appartementen zijn verdeeld over drie bouwlagen en ontsloten middels een lift. De bewoners kunnen parkeren in een groene parkeerkoffer aan de overkant van de Haagbeuk. Hierdoor blijft er veel ruimte over voor groen.

De footprint van het appartementencomplex is 20 bij 25 meter. Het complex bestaat uit drie lagen van elk drie meter en is daarmee zo laag als mogelijk gehouden. De bouwhoogte blijft daarmee ruim onder de in het bestemmingsplan toegestane hoogte.

De buitenruimten liggen binnen de bouwmassa en zijn daardoor een groot deel van het jaar bruikbaar. Met de plaatsing van de buitenruimten is daarmee ook rekening gehouden met de omgeving. Verder liggen de buitenruimten aan de zijde van de Haagbeuk op de hoeken en aan de parkzijde in het midden van de gevel. Hierdoor wordt de privacy van omliggende kavels niet verstoord.

De entree van het complex ligt aan de Haagbeuk en is gericht op de met groene hagen omgeven parkeerkoffer. De entree wordt geaccentueerd door een luifel. De bergingen liggen onmiddellijk naast de entree in de onderste bouwlaag, in de noordoostelijke hoek. Hierdoor wordt het aantal verkeersbewegingen rondom het pand tot een minimum teruggebracht.

Ook de terreininrichting draagt bij aan het eigen karakter van de oostelijk georiënteerde entreegevel enerzijds en de parkgevels anderzijds. Hiermee is optimaal woongenot voor bewoners en omwonenden gegarandeerd.

Om een beeld te krijgen van het plan kunt u klikken op onderstaande links:

Locatie

De locatie Middenduin is gelegen aan de noordkant van de Krommelaan, zowel aan de west- en oostkant van de Haagbeuk. Het bijzondere aan de locatie Middenduin is dat er bij de verkaveling met het appartementengebouw maximaal mogelijk rekening is gehouden met de karakteristiek van de plek binnen Zuiderloo.

De locatie Middenduin in Zuiderloo geeft een goed beeld van hoe het landschap er eeuwenlang heeft uitgezien. We zien een smalle strook grond ten noorden van het oostelijke deel van de Krommelaan tussen twee eeuwenoude houtwallen in met greppels ernaast. De houtwallen zijn beplant met elzenhagen. Middenduin heeft nog de oorspronkelijke maatvoering en uitstraling. Vanwege de cultuurhistorische waarde wordt dit het gebied grotendeels vrijgehouden van bebouwing.

Op de locatie Middenduin zijn in 2019 twee paddenpoelen aangelegd. Tussen beide paddenpoelen is een replica van een grafheuvel uit de bronstijd aangelegd waar de rugstreeppadden kunnen overwinteren. Zowel de paddenpoelen als de replica grafheuvel blijven in de definitieve situatie bestaan.

In de opzet van de verkaveling bij de planvorming voor het appartementengebouw zijn de paddenpoelen en grafheuvel goed te zien. Het gebied wordt nog van een definitieve inrichting voorzien. Onder andere wordt door het gebied een wandelpad aangelegd.

Bovenstaand is mooi te zien hoe het appartementengebouw opgaat in haar omgeving.

Reageren?

Wilt u reageren op het plan voor Middenduin Heiloo? Dat kan middels onderstaand formulier.

Na invullen van het formulier, ontvangt u op het door u aangegeven e-mailadres een bevestigingslink. U moet deze bevestigen, anders zien we uw reactie niet. Na bevestiging ontvangt u een email met de inloggegevens voor uw persoonlijke account.